Domů / Obchodní podmínky
Kategorie
Výrobci
Články
  DOPRAVA ZDARMA

  Doprava ZDARMA na veškeré objednávky nad 600 Kč. 

   

  Objednejte do 15:30, zboží ještě tentýž den zabalíme a předáme přepravní společnosti PPL.

   

  Odběr novinek
  OSOBNÍ ODBĚR V PRAZE

  Jste z Prahy nebo okolí?

   

  Vaši objednávku Vám připravíme k osobnímu odběru v Praze a to zcela ZDARMA.

   

  Obchodní podmínky

  Všeobecné obchodní podmínky

   

  Obchodní podmínky www.phonelevel.eu

  Společnosti phoneLEVEL logistics s.r.o., IČ: 05363624, se sídlem Na poříčí 1070/19, Nové Město, 110 00 Praha 1 „dále jen prodávající“

  Definice

  „OZ“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

  „spotřebitel“ – fyzická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání

  „podnikatel“ – právnická či fyzická osoba, která je podnikatelem ve smyslu OZ. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

  „kupující“ – spotřebitel nebo podnikatel, který uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu

  „kupní smlouva“ – kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetových stránek www.phonelevel.eu

  „reklamační řád“ – řád obsahující pravidla pro uplatnění reklamací, přístupný na www.phonelevel.eu

   

  Předsmluvní informace pro spotřebitele

  Tyto informace se poskytují spotřebiteli ve smyslu § 1811 odst. 2 oz a 1820 odst. 1 OZ před uzavřením smlouvy.

  Prodávajícím je phoneLEVEL logistics s.r.o., IČ: 05363624, se sídlem Na poříčí 1070/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, email info@phonelevel.eu, tel. +420 481 050 053, adresa provozovny Liberec 9, Americká 890/98, PSČ 460 07.

  Označení zboží, cena zboží, případné údaje o funkčnosti digitálního obsahu a údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem lze nalézt před uzavřením kupní smlouvy u jednotlivých produktů na www.phonelevel.eu.

  Standardní způsob úhrady kupní ceny dodaného zboží je při jeho převzetí od dopravce, tzn. dobírkou při odběru zboží. Jiné způsoby platby kupní ceny závisí na dohodě kupujícího s prodávajícím při ověření objednávky.

  Cena dopravy je následující. Tabulka cen dopravného pro území ČR (bez DPH):

  • PPL – 85,- Kč bez DPH – u objednávek do celkové hodnoty 3000 Kč bez DPH při zaslání zboží na fakturu se standardní splatností 7 dní.

  • PPL – 50,- Kč bez DPH – u objednávek nad celkovou hodnotu 3000 Kč bez DPH při zaslání zboží na fakturu se standardní splatností 7 dní.

  • PPL – 0,- Kč bez DPH – u objednávek nad celkovou hodnotu 5000 Kč bez DPH při zaslání zboží na fakturu se standardní splatností 7 dní.

  • PPL – 85,- Kč vč. DPH + 25,- bez DPH - při úhradě až při převzetí objednaného zboží od dopravce (dobírka)

  • osobní odběr v sídle prodávajícího: 0,– Kč (dle individuální dohody).

  Cena může být zvýšena dle hmotnosti objednávky v souladu s ceníkem dopravce a místa destinace (mimo ČR).

  Záruční doba pro spotřebitele je 2 roky, pro podnikatele 6 měsíců, není-li uvedeno u jednotlivých produktů na http://www.phonelevel.eu/ jinak. Záruční podmínky se řídí zákonem, obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným na www.phonelevel.eu. Reklamace je možné provádět prostřednictvím reklamačního formuláře na www.phonelevel.eu.

  Náklady na prostředky komunikace na dálku se řídí tarifem jejich poskytovatelů.

  V případě nepřevzetí zásilky a její zaslání zpět prodávajícímu je kupující povinen uhradit prodávajícímu paušální náhradu nákladů spojených s expedicí zboží (vyskladnění, zabalení a odeslání) ve výši 500,- CZK.

  Odstoupení od smlouvy spotřebitelem se řídí následujícími pravidly:

  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží dle příslušné objednávky. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem) prodávajícího na výše uvedených kontaktních adresách – emailu nebo adrese provozovny. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, je spotřebitel povinen zaslat zpět nebo je předat na adrese provozovny. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud dojde k odeslání zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží a odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

  Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

   

  Uzavření kupní smlouvy

  Kupní smlouvu uzavírají kupující a prodávající tak, že kupující přijme návrh k uzavření smlouvy, kterým je nabídka na www.phonelevel.eu provozovaném prodávajícím tím, že požadované plnění zboží vloží do košíku a potvrdí objednávku. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady. Před odesláním objednávky má kupující za povinnost zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email.

  Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

  Objednávka

  Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti: *označení kupujícího – jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČO a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.

  • specifikace požadovaného zboží výběrem položky, která obecně určuje předmět objednávky a k níž se vztahují identifikační údaje zákazníkem vyplnění ve formuláři Identifikace zařízení

  • množství požadovaných kusů položky

  • vybraný způsob platby

  • adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání

  Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, prodejní cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat. U položek, kde není jednoznačně určena cena, prodávající nejprve upřesní kupujícímu druh a prodejní cenu produktu, a až po potvrzení kupujícím se tato objednávka stává závaznou. V ostatních případech (kde ceny jsou jednoznačně uvedeny) je objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

   Platební podmínky

  Standardní způsob úhrady kupní ceny dodaného zboží je při jeho převzetí od dopravce, tzn. dobírkou při odběru zboží. Jiné způsoby platby kupní ceny závisí na dohodě kupujícího s prodávajícím při ověření objednávky. Platby se provádějí v měně CZK a nebo po dohodě s prodávajícím i v EUR.

   Platba na fakturu

  Prodávající se může s kupujícím domluvit na platbě za zboží na fakturu se splatností uvedenou na dokladu.  Za den zaplacení se považuje den připsání celé částky na bankovní účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s uhrazením faktur je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení – nárok na náhradu škody tím není dotčen, a to jak co do výše smluvní pokuty, tak co do výše smluvní pokutu přesahující. V případě prodlení delšího než 15 kalendářních dní je prodávající oprávněn kupujícímu zaslat předžalobní upomínku, za kterou bude účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč bez DPH.

   Dodání zboží, způsoby dodání

  Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží na území České republiky. Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu jsou:

  • ověření objednávky

  • volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce

  • případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího (při platbě předem).

  Objednané zboží je expedováno nejpozději následující pracovní den po splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

  Na adresu dodání s dobírkou

  Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech obvykle do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném písemné oznámení s uvedením telefonního spojení. Kupující muže kontaktovat dopravce na uvedeném telefonním čísle a dohodnout si jiné místo a čas dodání. Pokud kupující nekontaktuje dopravce, pokusí se dopravce sám kontaktovat kupujícího na telefonním kontaktu získaném od prodejce. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese a ani se mu nepodaří s kupujícím zkontaktovat během následujícího pracovního dne, vrací dopravce zboží zpět prodávajícímu. V případě větší částky k inkasu zpravidla kontaktuje dopravce kupujícího nejprve telefonicky a dohodne si s ním termín doručení zboží předem.

  Na adresu dodání bez dobírky

  Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby. Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby (logistického partnera prodávajícího), která mu toto dodá prostřednictvím dopravce. Prodávající jako dlužník s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí.

  Osobní odběr v sídle prodávajícího

  Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

  Místo plnění

  Místem plnění při odběru zboží je sklad prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání přepravní službě k přepravě do místa určení; tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží (riziko poškození zboží, ztráty, odcizení atd.). Veškeré zboží předané prodávajícím v místě plnění k přepravě je na území ČR pojištěno do výše 50.000,– Kč.

   Dopravné

  K ceně zboží je účtováno dopravné. Tabulka cen dopravného:

  • PPL – 85,- Kč bez DPH – u objednávek do celkové hodnoty 3000 Kč bez DPH při zaslání zboží na fakturu se standardní splatností 7 dní.

  • PPL – 50,- Kč bez DPH – u objednávek nad celkovou hodnotu 3000 Kč bez DPH při zaslání zboží na fakturu se standardní splatností 7 dní.

  • PPL – 0,- Kč bez DPH – u objednávek nad celkovou hodnotu 5000 Kč bez DPH při zaslání zboží na fakturu se standardní splatností 7 dní.

  • PPL – 85,- Kč vč. DPH + 25,- bez DPH - při úhradě až při převzetí objednaného zboží od dopravce (dobírka)

  • osobní odběr v sídle prodávajícího: 0,– Kč (dle individuální dohody).

  Cena může být upravena v závislosti na velikosti a hmotnosti zásilky a destinace (mimo ČR). Zboží na Slovensko prodávající zasílá až po přijetí celkové částky včetně dopravného na účet prodávajícího.

   

  Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

  Náklady na telefonování na telefonní čísla uvedená v kontaktech prodávajícího jsou zpoplatněny podle aktuálního ceníku operátora zákazníka a tyto náklady si hradí spotřebitel sám.

  Paušální náhrada nákladů

  Smluvní strany se dohodly, že pro případ kdy prodávající odešle zboží objednané kupujícím a kupující toto zboží od dopravce nepřevezme dle podmínek uvedených ve způsobu dodání, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení vzniklé škody - paušální náhrady nákladů spojených se zabalením a odesláním zboží ve výši 500,– Kč za každý případ nepřevzetí, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

    

  Ochrana osobních údajů

  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.

  V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

  Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba – podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

  Prodávající je povinen chránit soukromá a osobní data kupujícího před zneužitím a není oprávněn tyto data předávat třetím stranám nebo využívat pro vlastní obchodní činnost. Po uplynutí 5 let, respektive po uplynutí doby nezbytné pro uchovávání účetnictví, je prodávající osobní údaje kupujícího skartovat.

  Odstoupení od smlouvy

  Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží dle příslušné objednávky. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem) prodávajícího na výše uvedených kontaktních adresách – emailu nebo adrese provozovny. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, je spotřebitel povinen zaslat zpět nebo je předat na adrese provozovny. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud dojde k odeslání zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží a odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

  Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

  Odstoupení v ostatních případech

  Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě úspěšně uplatněné reklamace (za podmínek dále uvedených níže a v souladu s reklamačním řádem). Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá ale právo odstoupit od smlouvy.

  Dále je oprávněn kupující od smlouvy odstoupit, pokud je prodávající v prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 3 týdny.

  Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud nedojde k převzetí zboží ze strany kupujícího a/nebo pokud si jej nevyzvedne v provozovně po dobu delší než 1 týden.

  Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného a/nebo emailového vyrozumění o odstoupení. Obě strany jsou oprávněny odstoupit jen vůči takové části dodávky, která již nebyla kupujícím uhrazena, respektive dodána prodávajícím (a uhrazena kupujícím).

  Odpovědnost za vady

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ). Detailní uplatnění práv z odpovědnosti za vady se řídí reklamačním řádem.

  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující věc převzal,

  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které nebo výrobce popsal, nebo které lze očekávat s ohledem na povahu zboží,

  2. věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  Záruka za jakost – prodávající zaručuje, že bude věc po určitou dobu způsobilá pro obvyklý účel nebo že si zachová vlastnosti pro tuto věc obvyklé. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vady, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží. To se však netýká:

  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

  4. vyplývá-li to z povahy věci.

  Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující nemá práva ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

  Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu nenáleží. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí věci.

  Vady způsobené přepravou je kupující povinen reklamovat u přepravce ihned po převzetí (a v souladu s jeho reklamačními podmínkami) a o této skutečnosti je povinen vyrozumět prodávajícího.

   

  Podstatné porušení smlouvy

  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

  b) na odstranění vady opravou věci,

  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

  d) odstoupit od smlouvy.

  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

  Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

   

  Nepodstatné porušení smlouvy

  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

  Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávající.

  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

   

  Ostatní ujednání

  Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s těmito podmínkami souhlasí.
  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2017